Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CHƯƠNG 4. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Bài 7. Biến trở

1. Lý thuyết

Tài liệu & bài tập tự luyện

Bài giảng Biến trở sẽ giúp các em nắm được các dạng bài cơ bản:

- Dạng bài tập tính điện trở

- Dạng bài tập tính điện trở trong mạch điện nối tiếp và đoạn mạch song song

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1. Lý thuyết

- Biến trở là điện trở để thay đổi được trị số và điều chỉnh cường độ dòng điện

- Kí hiệu

\[R = \rho \frac{l}{S}\]

2. Phương pháp giải bài tập

Áp dụng công thức \[R = \rho \frac{l}{S}\]

Biến trở trong mạch điện

II. Ví dụ trong bài giảng

Bài 1. Một biến trở được làm bằng nicrom có điện trở suất là \[1,{1.10^{ - 6}}\Omega m\], dây dài 20m, tiết diện \[1,1m{m^2}\]

a. Tính giá trị điện trở cực đại của biến trở

b, Mắc biến trở vào mạch điện như hình vẽ. Đèn 20V - 0,4A. \[{U_{AB}} = 24V\]. Tính giá trị điện trở của biến trở để đèn sáng bình thường?

Giải

a. \[{R_{{\rm{max}}}} = \rho \frac{{{l_{{\rm{max}}}}}}{S} = 1,{1.10^{ - 6}}.\frac{{20}}{{1,{{1.10}^{ - 6}}}} = 20\Omega \]

b. Đèn sáng bình thường

\[{U_{\rm{d}}} = {U_{dm}} = 20V\]

\[{A_{\rm{d}}} = {A_{dm}} = 0,4A\]

\[ \Rightarrow {R_d} = \frac{{{U_{AB}}}}{I} = \frac{{24}}{{0,4}} = 60\Omega \]

Mặt khác

\[{R_{td}} = {R_d} + {R_b} \Rightarrow {R_b} = {R_{td}} - {R_d} = 60 - 50 = 10\Omega \]

Bài 2. Cho đoạn mạch như hình vẽ. Đèn 6V - 0,75A, \[{{U_{AB}} = 12V}\]. Biến trở làm bằng nicrom có \[\rho = 1,{1.10^{ - 6}}\Omega m,l = 32m,S = 2,2m{m^2}\].

a. Tính \[{R_{{\rm{bmax}}}}\]

b. Tính \[{R_{IN}},{R_{MI}}\] để đèn sáng bình thường?

Giải

a. \[{R_{{\rm{bmax}}}} = \rho \frac{{{l_{{\rm{max}}}}}}{S} = 1,{1.10^{ - 6}}.\frac{{32}}{{2,{{2.10}^{ - 6}}}} = 16\Omega \]

b. Đặt \[{R_{IN}} = {R_1},{R_{MI}} = {R_2}\]

Ta có \[{R_1}nt({\rm{Đ//}}{{\rm{R}}_2})\]

\[{R_{{\rm{bmax}}}} = {R_1} + {R_2} = 16\]

Đèn sáng bình thường

\[ \Rightarrow {U_2} = {U_{\rm{d}}} = {U_{dm}} = 6V,{I_D} = {I_{dm}} = 0,75A\]

Ta có \[{I_1} = {I_D} + {I_2} = \frac{{{U_1}}}{{{R_1}}} = 0,75 + \frac{6}{{{R_2}}}\]

\[{R_2} = 8\sqrt 2 \Omega \], \[{R_1} = 8\sqrt 2 \Omega \]

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)