Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Tiếng Anh > Tiếng Anh lớp 11 > Lesson 3.1. Reading and Vocabulary

Lesson 3.1. Reading and Vocabulary

Vocabulary, Listen and Read

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

 

Bài giảng Reading and Vocabulary sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về:

 1. Vocabulary: Words and phrases related to Being independent.
 2. Listen and read: A conversation between two girls about an independent student
 3. Vocabulary expansion

Nội dung bài học

Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

 1. Tìm hiểu các từ mới trong đoạn hội thoại “an independent person”.
 • Independent
 • Responsible
 • Determined
 • Self-reliant
 • Confident
 • Decisive
 1. Đi sâu tìm hiểu đoạn hội thoại.
 2. Vocabulary expansion

Independently /ˌɪndɪˈpendəntli/ (adv)

Independence /ˌɪndɪˈpendəns/ (n)

Responsibly /rɪˈspɑːnt.sɪ.bli/ (adv)

Responsibility /rɪˌspɑːnt.səˈbɪl.ə.ţi/ (n)

Determinedly /dɪˈtəːrmɪndli/ (adv)

Determine /dɪˈtəːrmɪn/ (v)

Determination /dɪˌtəːrmɪˈneɪʃən/ (n)

Self-reliance /ˌself rɪˈlaɪəns/ (n)

Confidently /ˈkɑːnfɪdəntli/ (adv)

Confidence /ˈkɑːnfɪdəns/ (n)

Decisively /dɪˈsaɪsɪvli/ (adv)

Decisiveness /dɪˈsaɪsɪvnəs/ (n)

Reliably /rɪˈlaɪəbli/ adv

Reliability /rɪˌlaɪəˈbɪlɪti/ (n)

Rely /rɪˈlaɪ/ v

Well-informed /ˌwel.ɪnˈfɔːrmd/ (adj)

Solve /sɑːlv/ (v)

Solution /səˈluːʃən/ (n)

Solvable /ˈsɑːlvəbl/ (adj)

Assign /əˈsaɪn/ (v)

Assignment /əˈsaɪnmənt/ n  

Ví dụ trong bài giảng                                                                            

Ví dụ 1. Exercise 2, page 31, course book

Answer the questions about the conversation.

1.Why does Lan like Minh?

2.Why does Lan think Minh is a very responsible student?

3.What is an example showing that Minh is very determined?

4.Why does Lan think that Minh is self-reliant?

5.What are the characteristics of an independent person according to Lan and Mai?

Ví dụ 2. Exercise 1, page 32, course book

Complete the table with words that have the same roots as the adjectives in the first column. Some adjectives do not have all the corresponding words forms. Use a dictionary, if necessary.

Adjective

Noun

Adverb

1. reliable

reliability

reliably

2. confident

confidence

confidently

3. independent

independence

independently

4. self-reliant

self-reliance

 

5. decisive

decisiveness

decisively

6. determined

determination

determinedly

7. responsible

responsibility

responsibly

Ví dụ 3. Exercise 2, page 32, course book

1.Ann is a very ____________ person. Whenever you ask her to do things for you, you can expect her to do them well.

2.You must believe in your abilities and have ____________ in yourself to succeed.

3.To keep ____________ on current topics, you need to read newspapers and watch the news.

4.She has a very ____________ attitude towards work. She doesn’t need to be reminded about her duties.

5.Lan has been taught ____________ from an early age, so she is very independent now.

6.In case of emergency, you have to act very ____________.

7.Vietnamese people celebrate their ____________ Day on September 2nd.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)

  Đăng ký tư vấn miễn phí
Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn

Hocthukhoa.vn

Hocthukhoa.vn là nền tảng giáo dục trực tuyến đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào giáo dục, giúp các em học sinh trên toàn Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng cao linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm.

Liên Hệ

Trụ sở: 14N5 Ngõ 40 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

Cơ sở 2: P11a03 Nhà C Tòa Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0973394174

info@hocthukhoa.vn

DMCA.com Protection Status

Mạng Xã Hội

Bản quyền thuộc về Hocthukhoa.vn