Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Trang chủ > Lớp 11 > Tiếng Anh > Tiếng Anh lớp 11 > Lesson 7.1. Reading and Vocabulary

Lesson 7.1. Reading and Vocabulary

Vocabulary, listen and read

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

 Bài giảng Reading and Vocabulary sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về:

 1. Vocabulary: Words and phrases related to further education
 2. Listen and read: A conversation between 3 students about further education
 3. Vocabulary expansion

Nội dung bài học

Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

 1. Tìm hiểu từ mới trong đoạn hội thoại “further educaiton”.

Further education /ˈfəːrðər edʒəˈkeɪʃən/

Academic /ˌækəˈdemɪk/

Vocational /vouˈkeɪʃənəl/

Higher education /ˈhaɪər edʒəˈkeɪʃən/

Critical thinking /ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ/

Degree /dɪˈgriː/

Đi sâu tìm hiểu đoạn hội thoại.

 1. Vocabulary expansion.

education /ˌedʒəˈkeɪʃən/ (n)

educate /ˈedʒəkeit / (v)

educated /ˈedʒəkeitid/ (adj)

educational /ˌedʒəˈkeɪʃənəl/ (adj)

educative /ˈedʒəkeitiv/ (adj)

academic /ˌækəˈdemɪk/ (adj)

academically /ˌækəˈdemɪkli/ (adv)

academy /əˈkædəmi/ (n)

Vocational /vouˈkeɪʃənəl/ (adj)

Vocationally /vouˈkeɪʃənəli/ (adv)

critical thinking /ˈkrɪtɪkəl ˈθɪŋkɪŋ/

critical /ˈkrɪtɪkəl/ (adj)

critically /ˈkrɪtɪkli/ (adv)

critic /ˈkrɪtɪk/ (n)

degree /dɪˈgriː/ (n)

analytical /ˌænəlˈɪtɪkəl/ (adj)

analytically /ˌænəlˈɪtɪkli/ (adv)

analyze /ˈænəl-aɪz/ (v)

analyst /ˈænəl-ɪst/ (n)

practical /ˈpræktɪkəl/ (adj)

practically /ˈpræk.tɪ.kli/ (adv)

practicality /ˌpræk.tɪˈkæl.ɪ.ti/ (n)

internship /ˈɪntəːrnʃɪp/ (n)

intern /ˈɪntəːrn/ (n) 

Ví dụ trong bài giảng                                                                            

Ví dụ 1. Exercise 2, page 19, course book

Work in pairs. Complete each sentence with no more than three words.

 1. Further education institutions offer _____________________ courses to students.
 2. Higher education can be divided into two levels: _____________________.
 3. 3. When finishing an undergraduate course successfully, students can get _____________________.

4.Students who need practical skills and want to prepare for a job or profession should take _____________________.

5.Students who want to receive an amount of money to help them pay for their education can _____________________.

Ví dụ 2. Exercise 3, page 19, course book

Work in groups of three. Read the conversation again and answer the questions.

1. What can students do after leaving secondary school?

2. In what way do academic courses help students?

3. Why do some students prefer not to go to university immediately after leaving secondary school?

4. What are some advantages of taking a gap year?

Ví dụ 3. Exercise 2, page 20, course book

Complete the following sentences with words from the conversation.

 1. _______________ courses should teach practical skills in addition to critical thinking.
 2. When a student enters a college or university, he / she has to choose a main subject of study, which is called _______________.
 3. Specialized _______________ courses such as design and cooking are very popular.
 4. Students with bachelor’s degrees can pursue _______________ education to get master’s or doctoral degrees.
 5. Higher education students need to have _______________ skills so that they can analyze a problem scientifically.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)

  Đăng ký tư vấn miễn phí
Cảm ơn bạn đã đăng ký tư vấn

Hocthukhoa.vn

Hocthukhoa.vn là nền tảng giáo dục trực tuyến đi đầu trong việc áp dụng công nghệ cao vào giáo dục, giúp các em học sinh trên toàn Việt Nam được trải nghiệm môi trường giáo dục chất lượng cao linh hoạt, tiện lợi và tiết kiệm.

Liên Hệ

Trụ sở: 14N5 Ngõ 40 đường Xuân La, Tây Hồ , Hà Nội

Cơ sở 2: P11a03 Nhà C Tòa Star Tower 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

0973394174

info@hocthukhoa.vn

DMCA.com Protection Status

Mạng Xã Hội

Bản quyền thuộc về Hocthukhoa.vn