Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 1.3. Communication

Lesson 1.3. Communication

Listening & Reading

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Communication & Pronunciation sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản và hiểu sâu hơn về chủ đề My new school trong tiếng Anh, luyện tập 4 kĩ năng nghe nói đọc viết.

Nội dung bài học

 1. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng
 1. Listening giải thích kĩ bài tập SGK Giải thích kĩ bài tập SGK, giải thích đoạn audio
 2. Reading: giải thích kĩ bài tập SGK
 3. Speaking: giải thích kĩ bài tập SGK
 4. Writing: create a webpage for your school, đưa ra bài viết ví dụ mẫu

Ví dụ trong bài giảng.

 1. Exercise 1, page 13 course book.

 Susie is a student at PLC Sydney. Listen and choose the correct answers.   

 1. Susie ___________ being at a girls’ school.
 2. likes B. doesn’t like
 3. Susie’s favourite teacher is her __________ teacher.
 4. maths B. science
 5. Today, Susie __________.
 6. is wearing her uniform B. isn’t wearing her uniform
 7. Susie studies __________ for three hours a week.
 8. English B. Vietnamese
 9. Susie does her homework __________.
 10. at break time B. in the evening
 11. Exercise 3, page 12 course book.

   Now read the text again and complete these sentences.                    

 1. Students live and study in a   ______ school. They only go home at weekends.
 2. ______ has an art club.
 3. There are girls’ schools in  ______.
 4. Around An Lac School, there are green fields and  ______.
 5. At Vinabrita School, students learn English with  ______.
 6. Exercise 4, page 12 course book.

Which school would you like to go to? Why? First complete the table. Then discuss with your friends.

Name of school

Reasons you like it

Reasons you don’t like it

 

 

 

 1. Exercise 4, page 13 course book.

Create a webpage for your school. 

·         What is the name of the school?

·         What do you do in the morning?

·         Where is the school?

·         What do you wear?

·         How many students does the school have?

 

·         What subject do you like?

·         What do students do at school?

·         What do you do at break/ lunch time?

·         What is great/ interesting/ fun about your school?

·         What activities do you do?

·         What is your school day?

·         What do you do after school?

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)