Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Lesson 3.2. Grammar

Verbs be and have for descriptions

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Grammar sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về cách dùng động từ “be” và “have” để mô tả, và thì hiện tại tiếp diễn để nói về tương lai, như:

  • Mô tả tính cách ai đó bằng động từ “be”.
  • Nói về một việc sắp xảy ra bằng cách dùng thì hiện tại tiếp diễn.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) To be + tính từ, have + danh từ để mô tả

2) Dùng thì hiện tại tiếp diễn để nói về tương lai

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Complete the sentences.

  1. I ______ hard-working. (+)
  2. Chau ______ shy. (-)

Ví dụ 2. What are the missing words? Write is or has. Listen again and check your answers.

 

  1. My best friend (1) ______ a round face and short hair. He isn’t very tall but he (2) ______ kind and funny. I like him because he often makes me laugh.


Ví dụ 3. Write sentences about Mai’s plans for next week. Use the present continuous for future.

 

Example:

She's finishing her homework. (finish)

  1. She ___ a test. (take)
  2. She ___ to her cooking class. (go)
  3. She ___ a museum. (visit)
  4. She ___ a barbecue with her friends. (have)

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)