Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Lesson 5.2. Grammar

Superlatives of short adjectives

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Grammar sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về dạng so sánh hơn nhất của tính từ ngắn và động từ tình thái must, như:

  • Cách nói: ngọn núi cao nhất, cái hồ lớn nhất, bạn học giỏi nhất v.v.
  • Tạo ra các mệnh lệnh, quy định bằng cách dùng từ must.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Dạng so sánh và dạng so sánh hơn nhất của tính từ.

 

2) Must trong câu mệnh lệnh và các quy định.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Vy is giving a quiz about wonders of the world. Read the sentences and guess if they are true (T) or false (F).

                                                                                                                    T               F

  1. Mount Everest is the highest mountain in the world.
  2. Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam.

Ví dụ 2. Complete the table with the comparatives and superlatives.

 

 


Ví dụ 3. Look at the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates.

  1. We must arrive on time.
  2. We mustn’t pick flowers in the school garden.
  3. We must _______________.
  4. We mustn't _______________.
  5. _______________.
  6. _______________.

 

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)