Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Trang chủ > Dạng > Nền tảng > Tiếng Anh lớp 6 > Lesson 5.3. Communication

Lesson 5.3. Communication

Listening & Speaking

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Communication sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về cách mô tả những thứ trong tự nhiên và cách đưa ra lời khuyên về du lịch, như:

  • Giúp khách du lịch chuẩn bị tốt cho chuyến đi v.v.
  • Nói về sông, núi, rừng cây v.v.

Nội dung bài học

     I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Mô tả những thứ trong tự nhiên.

2) Đưa ra lời khuyên về du lịch.

                                                                                                     

     II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Read the travel guide entry.

GLOBETROTTER TRAVEL GUIDES 
Description 
The Himalayas is a mountain range. It’s very special. Why? It contains the world’s highest mountain – Mount Everest. Some of the world’s longest rivers begin here too. The area is diverse, with forests and many kinds of plants and animals.
Travel tips
A trip to the Himalayas is an unforgettable experience. Remember to follow some important advice. 
•    You must follow the rules – you must ask before you visit the area. 
•    Plan when to visit: the best time to visit is between April and June. 
•    You mustn’t travel alone. Always go in a group. 
•    You must tell people where you are going. 
•    Carry only necessary things. 
•    Bring the right clothes too – you don’t need shorts or T-shirts! d the travel guide entry.

Ví dụ 2. Now make a list of the things you must take to the Himalayas. Then add things you mustn’t take.

MUST:

MUSTN’T:

Ví dụ 3. Complete the dialogue.

A: It’s dangerous to go hiking there. You (1) ______ tell someone where you are going.

B: Yes. And I (2) ______ take a warm coat. It is very cold there.

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)