Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Lesson 6.2. Grammar

will and won't

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Grammar sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về cách dùng will để thể hiện ý định và should/shouldn’t để khuyên nhủ người khác, như:

  • Nói về những việc em muốn làm trong tuần này.
  • Nói về những việc học sinh nên làm tại trường học.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Cách dùng will để thể hiện ý định.

2) Cách dùng should/shouldn’t để khuyên nhủ người khác.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Look at the pictures and complete the sentences with should or shouldn’t.

  1. Children ______ climb trees.

  1. We ______ help old people.

Ví dụ 2. At the TV studio, Phong sees these signs. Complete the sentences with should or shouldn’t.

 

 

You ______ keep quiet.

 

 

You ______ eat or drink.


Ví dụ 3. Phong is thinking about his Tet. Write sentences about what he will and won’t do at Tet.

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)