Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Lesson 7.2. Grammar

Conjunctions

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Grammar sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về wh-questions và các liên từ and, but, so, because, although, như:

  • Hỏi về cái gì, tại sao, thế nào, khi nào v.v.
  • Nối các từ, cụm từ, câu, với nhau bằng các liên từ.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Wh-questions

2) Liên từ: and, but, so, because, although.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Read the conversation and underline the question words.

A:          Hi, Phong. What are you doing tomorrow?
Phong: I'm going to a book exhibition with my parents.
A:          Where is it?
Phong: It’s in Giang Vo Exhibition Centre.
A:          How long is it on?
Phong: It’s on from the 14th to the 17th of January.

Ví dụ 2. Use the question words to complete the conversation.

 

When   How often   What   Where   Who

 

Conversation 1

A:  ______ do you watch TV?

B: Not very often. Two or three times a week

A:  ______ do you watch?

B: It depends. But I like game shows best


Ví dụ 3. Match the beginnings with the endings.

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)