Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Lesson 8.2. Grammar

The past simple

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Grammar sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về thì quá khứ đơn và các câu mệnh lệnh, như:

  • Cấu trúc thì quá khứ đơn
  • Cách ra lệnh cho người khác hoặc cho các con vật.

Nội dung bài học

I. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Thì quá khứ đơn: Cấu trúc, dạng khẳng định, dạng phủ định, dạng câu hỏi.

2) Các câu ra lệnh, chỉ bảo ai đó.

                                                                                                        

II. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1. Complete the sentences with did, was, or were.

  1. The 2012 Olympic Games _______ held in London.
  2. - Who _______ the first man on the Moon? 
    - Neil Armstrong.

Ví dụ 2. Write sentences to tell your friends what to do or not to do.

 

 

It’s raining. __________ your umbrella.

 

 

Please ____________.


Ví dụ 3. Tell your friends what to do and what not to do at the gym.

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (1)

đỗ nhạt linh 05-02-2019 Trả lời

THE CHILDREN LÀ SỐ NHIỀU HAY ÍT Ạ

đỗ nhạt linh 11-02-2019

the children là danh từ số ít hay nhiều ạ