Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

CÁC BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Lesson 9.2. Grammar

The present perfect

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng Grammar sẽ giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản về thì hiện tại hoàn thành và dạng so sánh hơn nhất của tính từ dài:

  • Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành
  • Cách nói: món ăn nổi tiếng nhất, cái xe đắt nhất v.v.

Nội dung bài học

  1. Tóm tắt lý thuyết trong bài giảng

1) Thì hiện tại hoàn thành: Cấu trúc, dạng khẳng định, dạng phủ định, dạng câu hỏi.

 

2) Dạng so sánh hơn nhất của tính từ dài.

                                                                                                        

  1. Ví dụ trong bài giảng

Ví dụ 1

Ví dụ 2. Put the verbs in brackets into the present perfect.

 

Nhung:  _________ you ever (1. eat) _________ a Philadelphia cheese steak?

Nora: Yes, I have.

Nhung: Really? _________ you (2. be) _________ to Philadelphia?

Nora: Yes, I (3. be) _________ there twice. I (4. be) _________ to many famous places in the city.

 


Ví dụ 3. In pairs, complete this fact sheet about Viet Nam.

 

COUNTRY: VIET NAM

  1. Biggest city: Ho Chi Minh City
  2. Oldest university: ________________
  3. Most popular Vietnamese writer: ________________
  4. Most popular food: ________________

 

 

 

 

 

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)