Đăng nhập Đăng ký

Đề cương bài học

Chương 5. Thống kê

Trang chủ > Lớp 10 > Toán > Toán lớp 10 > Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ

1. Định nghĩa + Tính chất + Giá trị lượng giác

Tài liệu & bài tập tự luyện

Giới thiệu bài học

Bài giảng “ Giá trị lượng giác từ 0 đến 180${}^\circ $” giúp các em định nghĩa giá trị lượng giác của một góc a (00 ≤a ≤ 1800) và quan hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau, giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.

Nội dung bài học

1/ Định nghĩa:

Với mỗi góc \[\alpha ({{0}^{0}}\le \alpha \le {{180}^{0}}),\] ta xđ một điểm M trên nửa đtròn đơn vị sao cho \[\widehat{xOM}=\alpha \] và giả sử điểm M có toạ độ \[M\left( {{x}_{0;}}{{y}_{0}} \right).\] Khi đó ta định nghĩa:

  • sin\[\alpha \]=y0
  • cos\[\alpha \]= x0
  • tan\[\alpha \]=\[\frac{{{y}_{0}}}{{{x}_{0}}}\] \[\left( {{x}_{0}}\ne 0 \right)\]
  • cot\[\alpha \]=\[\frac{{{x}_{0}}}{{{y}_{0}}}\] \[\left( {{y}_{0}}\ne 0 \right).\]

Các số sin\[\alpha \], cos\[\alpha \], tan\[\alpha \], cot\[\alpha \] đgl các GTLG của góc \[\alpha \].

2/ Tính chất:

\[\begin{align}  & \sin \alpha =\sin ({{180}^{0}}-\alpha ) \\ & \cos \alpha =-\cos ({{180}^{0}}-\alpha ) \\ & \tan \alpha =-\tan ({{180}^{0}}-\alpha ) \\ & \cot \alpha =-\cot ({{180}^{0}}-\alpha ). \\\end{align}\]

3/ Góc giữa hai vectơ:

Chú ý: \[\left( \overrightarrow{a},\overrightarrow{b} \right)=\left( \overrightarrow{b},\overrightarrow{a} \right)\]

4/ Sử dụng MTBT để tính GTLG của một góc.

Tính các giá trị lượng giác của góc \[\alpha \].

Xác định độ lớn của góc khi biết GTLG của góc đó.

Tài liệu & bài tập tự luyện

  Vui lòng đăng nhập và mua khóa học để xem tài liệu

Phản hồi của học sinh (0)