Cho m gam phenyl axetat tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được m1 gam muối. Giá trị của m và m1 lần lượt là

Cho m gam phenyl axetat tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được m1 gam muối. Giá trị của m và m1 lần lượt là

A. 20,4 và 31,8.

B. 22,5 và 31,8.

C. 20,4 và 29,7.

D. 22,5 và 43,2.

Đáp án: C

Lời giải

CH3COOC6H5 + 2NaOH →  CH3COONa + C6H5ONa + H2O

0,15          ←  0,3       →            0,15    →            0,15

m = 0,15.136 = 20,4 gam; m1 = 0,15.82 + 0,15.116 = 29,7 gam.