Chuyển những câu sau sang câu bị động: The house needs cleaning.

Chuyển những câu sau sang câu bị động: The house needs cleaning.

The house needs cleaning.

The house ………………………

Đáp án

The house needs to be cleaned.

Bị động của “need” Ta có công thức:

st + need + Ving = st + need + to be + Vp2