Choose the best option: Theresa May is one of a growing number of women in traditionally ____ British politics rising to the upper position of leadership.

Choose the best option: Theresa May is one of a growing number of women in traditionally ____ British politics rising to the upper position of leadership.

A. male-dominated     B. man-domination     C. male-dominating    D. man-dominatedly

Trả lời: A. male-dominated

Dịch: Theresa May là một trong số ngày càng nhiều phụ nữ trong nền chính trị truyền thống do nam giới thống trị ở Anh vươn lên vị trí lãnh đạo cao nhất.