Tên thông thường của CH3OH, C6H5CH2OH, CH2=CH-CH2OH, CH3CH2CH2OH?

Tên thông thường của CH3OH

CH3OH: metanol
C2H5OH: etanol

Tên Hóa Học CH3OH

CH3OH : Ancol metylic

C6H5CH2OH : Ancol benzylic

CH2=CH-CH2OH : Ancol anlylic

CH3CH2CH2OH : Ancol propylic